version 0.61
[irssistats] / irssistats.c
index 7bb52cf..662e150 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
- * irssistats version 0.6
+ * irssistats version 0.61
  *
  * This tool generates IRC stats based on irssi logs.
  * Usage: irssistats [/path/to/file.conf]
@@ -43,7 +43,7 @@
 #define MINWORDLENGTH 5
 
 /* irssistats */
-#define VERSION "0.6"
+#define VERSION "0.61"
 #define URL "http://royale.zerezo.com/irssistats/"
 
 /* Counters */
@@ -64,7 +64,7 @@
 char *counters[NBCOUNTERS]={"C_SMILE","C_FROWN","C_EXCLAM","C_QUESTION","C_ME","C_TOPIC","C_MODE","C_KICK","C_KICKED","C_URL","C_JOIN","C_NICK","C_MONOLOGUE"};
 
 /* Languages */
-#define NBLANGUAGES 9
+#define NBLANGUAGES 10
 #define NBKEYS 39
 char *keys[NBLANGUAGES][NBKEYS+1][2]= /* first key used for language name and abbreviation */
 {
@@ -452,7 +452,49 @@ char *keys[NBLANGUAGES][NBKEYS+1][2]= /* first key used for language name and ab
     { "C_JOIN",       "twijfelt tussen blijven of gaan" },
     { "C_NICK",       "verandert vaak van nick" },
     { "C_MONOLOGUE",  "spreekt veel monologen" }
-  }  
+  }, 
+  { /* Russian language */
+    { "Russian",      "ru" },
+    { "CHARSET",      "KOI8-R" },
+    { "HEADER",       "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÄÌÑ %s ÏÔ %s" },
+    { "LEGEND",       "ïÂÏÚÎÁÞÅÎÉÑ" },
+    { "LASTDAYS",     "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÐÏÓÌÅÄÎÉÈ ÄÎÅÊ" },
+    { "TOPHOURS",     "ðÏÞÁÓÏ×ÁÑ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ" },
+    { "TOPUSERS",     "áËÔÉ×ÎÅÊÛÉÅ ÌÀÄÉ" },
+    { "OTHERS",       "ïÓÔÁÌÏÓØ %d ÎÅÐÏÄÓÞÉÔÁÎÙÈ..." },
+    { "NBLINES",      "ÓÔÒÏËÉ" },
+    { "NICK",         "ÎÉË" },
+    { "AVGLETTERS",   "ÂÕË×Ù/ÓÔÒÏËÉ" },
+    { "HOURS",        "ÞÁÓÙ" },
+    { "QUOTE",        "ÓÌÕÞÁÊÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ" },
+    { "TOPUSERSTIME", "áËÔÉ×ÎÅÊÛÉÅ ÌÀÄÉ ÐÏ ×ÒÅÍÅÎÉ ÄÎÑ" },
+    { "RANDTOPICS",   "îÅÓËÏÌØËÏ ÔÏÐÉËÏ×" },
+    { "CHANGEDBY",    "ÉÚÍÅΣÎ" },
+    { "NEWTOPIC",     "ÎÏ×ÙÊ ÔÏÐÉË" },
+    { "RANDURLS",     "îÅÓËÏÌØËÏ URLÏ×" },
+    { "POSTEDBY",     "ÏÐÕÂÌÉËÏ×ÁÌ" },
+    { "POSTEDURL",    "URL" },
+    { "TOPWORDS",     "þÁÓÔÏ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÅ ÓÌÏ×Á" },
+    { "WORD",         "ÓÌÏ×Ï" },
+    { "OCCURRENCES",  "ÐÒÏÉÛÅÓÔ×ÉÑ" },
+    { "BIGNUMBERS",   "îÅÓËÏÌØËÏ ÂÏÌØÛÉÈ ÞÉÓÅÌ..." },
+    { "NUMBERS",      "ÞÉÓÌÁ" },
+    { "TIME",         "%d ÓÔÒÏË (%d ÄÎÅÊ) ÏÂÒÁÂÏÔÁÎÏ ÚÁ %d ÓÅËÕÎÄ" },
+    { "FOOTER",       "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÎÁ" },
+    { "C_SMILE",      "ÞÁÓÔÏ ÓÞÁÓÌÉ× :)" },
+    { "C_FROWN",      "ÞÁÓÔÏ ÎÅÓÞÁÓÔÅΠ:(" },
+    { "C_EXCLAM",     "ÍÎÏÇÏ ×ÏÓËÌÉÃÁÅÔ !" },
+    { "C_QUESTION",   "ÚÁÄÁ£Ô ÍÎÏÇÏ ×ÏÐÒÏÓÏ× ?" },
+    { "C_ME",         "ÌÀÂÉÔ /me command" },
+    { "C_TOPIC",      "ÞÁÓÔÏ ÍÅÎÑÅÔ ÔÏÐÉË" },
+    { "C_MODE",       "ÞÁÓÔÏ ÍÅÎÑÅÔ ÒÅÖÉÍÙ" },
+    { "C_KICK",       "ÌÀÂÉÔ /kick" },
+    { "C_KICKED",     "ÞÁÓÔÏ ×ÙËÉÄÙ×ÁÀÔ" },
+    { "C_URL",        "ÐÕÂÌÉËÕÅÔ ÍÎÏÇÏ URLÏ×" },
+    { "C_JOIN",       "ÎÅ ÚÎÁÅÔ - ÏÓÔÁÔØÓÑ ÉÌÉ ÕÊÔÉ" },
+    { "C_NICK",       "ÞÁÓÔÏ ÍÅÎÑÅÔ Ó×ÏÊ ÎÉË" },
+    { "C_MONOLOGUE",  "éÓÐÏÌØÚÕÅÔ ÍÎÏÇÏ ÍÏÎÏÌÏÇÏ×" }
+  }
 };
 
 int language=0; /* default to english */